Heavy Preformance Hærder

Fra 110,00 kr.

Varenummer:

Accelerer og forbedrer hærdingen af lakken

  • Isocyanatfri
  • Nem at anvende

*Træprøven er vist på eg

50 ML
110.00 DKK
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

  • Beskrivelse
  • Specifikationer
  • Teknisk datablad
  • Sikkerhedsdatablad

Holdbarhed:

2 år

Påføringstemperatur:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Farver:

Farveløs

Opbevaring:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

.05

Heavy Performance hærder er en meget effektiv, isocyanatfri hærder, som aktiverer og styrker lakken og er meget nem at arbejde med.

ghs07ghs09ghs08ghs05Fare!Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Farlig ved indtagelse. Suspected of causing genetic defects. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use