Heavy Preformance Hærder

Fra 109,00 kr.

Varenummer:

Accelerer og forbedrer hærdingen af lakken

 • Isocyanatfri
 • Nem at anvende

*Træprøven er vist på eg

50 ML
109.00 DKK
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

Holdbarhed:

2 år

Påføringstemperatur:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Farver:

Farveløs

Opbevaring:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

50 ML

Heavy Performance hærder er en meget effektiv, isocyanatfri hærder, som aktiverer og styrker lakken og er meget nem at arbejde med.

 • Fare!
 • Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • Forårsager alvorlig øjenskade.
 • Farlig ved indtagelse.
 • Suspected of causing genetic defects.
 • Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
 • Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse.
 • VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.
 • Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use