Heavy Preformance Hærder

Fra 110,00 DKK

Varenummer:

Accelerer og forbedrer hærdingen af lakken

  *Træprøven er vist på eg

  50 ML
  500 ML
  110.00 DKK
  e-delete
  e-add
  Find forhandler

  Produktdetaljer

  • Beskrivelse
  • Specifikationer
  • Teknisk datablad
  • Sikkerhedsdatablad

  Holdbarhed:

  2 år

  Farver:

  Farveløs

  Emballage:

  .05

  ghs07ghs09ghs08ghs05Fare!Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Farlig ved indtagelse. Suspected of causing genetic defects. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

  Arbejdstrin

  Instructions
  Products in use